5 Współpraca

Zapraszamy do współpracy instytucje i organizacje zainteresowane działaniami w obszarze e-learningu, multimediów oraz technologii informacyjnych. Możliwe pola wspólnych przedsięwzięć definiujemy bardzo szeroko ― poniżej podajemy tylko przykładowe działania, w które możemy się zaangażować wraz z partnerami:

  • realizacja projektów unijnych,
  • realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • współpraca z uczelniami w zakresie staży i praktyk,
  • wymiana doświadczeń w obszarze e-learningu,
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie metodyki zdalnego nauczania, technologii informacyjnych, grafiki użytkowej, edytorstwa oraz w innych dziedzinach powiązanych z e-learningiem,
  • współudział w organizacji konferencji i seminariów poświęconych e-learningowi,
  • publikacje na temat e-learningu,
  • działalność ekspercka ― konsultacyjna i doradcza.